[ᴛɪɴ ʜᴏᴛ] ᴄᴀ sɪ̃ ɴᴏ̂̉ɪ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ʙɪ̣ ᴆᴜᴏ̂̉ɪ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴠɪ̀ ʟᴏ̣̂ ᴄ.ʟɪᴘ ɴ.ᴏ́ɴɢ 28 ᴘʜᴜ́ᴛ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛʀᴀɪ ʟᴀ̣ ???

ᴄʟɪᴘ ǫᴜᴀʏ ᴄᴀ̉ɴʜ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴛʜᴇ ʙɪ̣ ᴛᴜɴɢ ʟᴇ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴄᴀ ᴛʀᴇ̉ ʙɪ̣ ᴆᴜᴏ̂̉ɪ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ. ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ᴛʀᴏɴɢ ᴆᴏᴀ̣ɴ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴛʀᴏ̛̉ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄᴀ́ᴄ ʙᴀ́ᴏ ᴆᴀ̆ɴɢ ᴛᴀ̉ɪ. sᴀᴜ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ᴅᴀ̀ɪ ɢᴀ̆́ɴ ʙᴏ́, ᴄᴀ sɪ̃ s.ᴀ ᴛᴜʏᴇ̂ɴ ʙᴏ̂́ ᴠᴇ̂̀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴆᴀ̃ ʀᴏ̛̀ɪ ɴʜᴏ́ᴍ ɴʜᴀ̣ᴄ. ᴛᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ᴆᴀ̣ɪ ᴅɪᴇ̣̂ɴ …

Read More »

[ᴛɪɴ ᴍᴏ̛́ɪ] ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ “ʜᴀɴɢ ᴏ̂̉ “ɢɪᴀᴍ ɢɪᴜ̛̃ 6 ʙᴇ́ ɢᴀ́ɪ ᴅᴜ̛ᴏ̛́ɪ 16 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴛᴜ̛̀ ʟᴀ́ ᴆᴏ̛ɴ ᴛʀɪ̀ɴʜ ʙᴀ́ᴏ ‘ᴄᴏɴ ᴍᴀ̂́ᴛ ᴛɪ́ᴄʜ’

ɴɢᴜᴏ̂̀ɴ ᴛɪɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴘᴠ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ʜᴀ̉ɪ ʜᴀ̣̂ᴜ, ᴛɪ̉ɴʜ ɴᴀᴍ ᴆɪ̣ɴʜ ᴠᴜ̛̀ᴀ ᴋʜᴀ́ᴍ ᴘʜᴀ́ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴄᴏ́ ᴅᴀ̂́ᴜ ʜɪᴇ̣̂ᴜ ʙᴜᴏ̂ɴ ʙᴀ́ɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴠᴀ̀ ᴛʀᴇ̉ ᴇᴍ, ɢɪᴀ̉ɪ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴄᴏ̂ɴɢ 6 ᴛʜɪᴇ̂́ᴜ ɴᴜ̛̃ ʙɪ̣ ᴍᴀ̂́ᴛ ᴛɪ́ᴄʜ. ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴆᴏ́, ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ʜᴀ̉ɪ ʜᴀ̣̂ᴜ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴆᴏ̛ɴ ᴛʀɪ̀ɴʜ ʙᴀ́ᴏ …

Read More »

[ᴛɪɴ ɴᴏ́ɴɢ] ʟᴏ̣̂ ᴄʟɪᴘ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʜɪᴇ̂́ᴜ ɴᴜ̛̃ ʙɪ̣ ᴛʀᴀ ᴛᴀ̂́ɴ ɴʜᴜ̛ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ᴛʀᴜɴɢ ᴄᴏ̂̉ ᴏ̛̉ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ʜᴜ̛ɴɢ ʜᴀ̀, ᴛɪ̉ɴʜ ᴛʜᴀ́ɪ ʙɪ̀ɴʜ !!!

ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ʜᴜ̛ɴɢ ʜᴀ̀ (ᴛʜᴀ́ɪ ʙɪ̀ɴʜ) ᴛᴜɴɢ ǫᴜᴀ̂ɴ ɴɢᴀʏ ᴛʀᴏɴɢ ᴆᴇ̂ᴍ ᴛʀᴜʏ ʙᴀ̆́ᴛ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴋᴇ̉ ᴛʀᴀ ᴛᴀ̂́ɴ, ʟᴀ̀ᴍ ɴʜᴜ̣ᴄ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʜɪᴇ̂́ᴜ ɴᴜ̛̃ ǫᴜᴇ̂ ᴏ̛̉ ᴛʜᴀɴʜ ʜᴏ́ᴀ ʀᴏ̂̀ɪ ᴆᴀ̆ɴɢ ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ʟᴇ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ. ᴛʜɪᴇ̂́ᴜ ɴᴜ̛̃ ʙɪ̣ ɴʜᴏ́ᴍ ʙᴀ̣ɴ ᴛʀᴀ ᴛᴀ̂́ɴ ɴʜᴜ̛ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ᴛʀᴜɴɢ ᴄᴏ̂̉. (ᴀ̉ɴʜ ᴄᴀ̆́ᴛ ᴛᴜ̛̀ ᴄʟɪᴘ …

Read More »

Khóc nghẹn trước bức thư con trai gửi cho người cha qua đời vì Covid-19: ‘Bữa giờ con cứ nghĩ ba giả bộ’Khóc nghẹn trước bức thư con trai gửi cho người cha qua đời vì Covid-19: ‘Bữa giờ con cứ nghĩ ba giả bộ’

Nội dung bức thư tuy chỉ vài dòng ngắn ngủi nhưng cũng đủ khiến người đọc cảm nhận được nỗi mất mát mà gia đình đang phải trải qua. Dịch Covid-19 đã cướp đi biết bao sinh mạng, khiến nhiều gia đình phải âm dương cách biệt. Mới đây, mạng …

Read More »

᙭ᴇ́т хᴜ̛̉ ᴄᴜ̛̣ᴜ ᴄᴏ̂пɡ ɑп тᴏ̣̂ɪ ɡɪᴀ́п ᴆɪᴇ̣̂ρ, Ԁᴏ̣ɑ Ьᴀ́п тᴀ̀ɪ ʟɪᴇ̣̂ᴜ ᴍᴀ̣̂т ᴄһᴏ пưᴏ̛́ᴄ пɡᴏᴀ̀ɪ

Тгᴏ̂́п զᴜɑ Сɑᴍρᴜᴄһɪɑ ᴆᴀ́пһ Ьᴀ̣ᴄ ᴠᴀ̀ тһᴜɑ ѕᴀ̣ᴄһ тᴜ́ɪ, ɴɡᴜʏᴇ̂̃п ʜᴏᴀ̀пɡ Dưᴏ̛пɡ Ԁᴏ̣ɑ Ьᴀ́п тᴀ̀ɪ ʟɪᴇ̣̂ᴜ ᴍᴀ̣̂т ᴄᴜ̉ɑ Bᴏ̣̂ Сᴏ̂пɡ ɑп ᴄһᴏ ᴆᴀ̣ɪ ѕᴜ̛́ զᴜᴀ́п Тгᴜпɡ Ԛᴜᴏ̂́ᴄ ᴠᴀ̀ ᴄᴀ́ᴄ тᴏ̂̉ ᴄһᴜ̛́ᴄ, ᴄᴀ́ пһᴀ̂п пưᴏ̛́ᴄ пɡᴏᴀ̀ɪ ᴆᴇ̂̉ ᴇ́ρ ᴄᴀ̂́ρ тгᴇ̂п ᴄһᴜʏᴇ̂̉п тɪᴇ̂̀п ᴆᴀ́пһ Ьᴀ̣ᴄ тɪᴇ̂́ρ. ɴɡᴀ̀ʏ 16-4, ТАɴD ТР.ʜСᴍ ᴆᴀ̃ хᴇ́т …

Read More »