Home / Uncategorized / G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼q̼u̼ ̼a̼.̼n̼ ̼h̼.̼ệ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼r̼ũ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼

G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼q̼u̼ ̼a̼.̼n̼ ̼h̼.̼ệ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼r̼ũ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼

g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼”̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼”̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼

̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼D̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼K̼o̼n̼ ̼P̼l̼ô̼n̼g̼ ̼”̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼”̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼”̼V̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼đ̼ộ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼”̼.̼

̼Ủ̼y̼ ̼b̼a̼n̼ ̼K̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼H̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼ủ̼y̼ ̼K̼o̼n̼ ̼P̼l̼ô̼n̼g̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼K̼o̼n̼ ̼T̼u̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼ỷ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼á̼o̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼V̼i̼n̼h̼,̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼D̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼K̼o̼n̼ ̼P̼l̼ô̼n̼g̼.̼

̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼đ̼ứ̼c̼,̼ ̼l̼ố̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ả̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼à̼m̼;̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼,̼ ̼đ̼ả̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼,̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼c̼h̼ố̼t̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼.̼T̼.̼N̼ ̼(̼t̼r̼ú̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼K̼o̼n̼ ̼R̼ẫ̼y̼)̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼b̼à̼ ̼N̼.̼T̼.̼V̼ ̼(̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼D̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼K̼o̼n̼ ̼P̼l̼ô̼n̼g̼)̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼a̼i̼.̼ ̼T̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ơ̼n̼,̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼K̼o̼n̼ ̼P̼l̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼.

̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼D̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼K̼o̼n̼ ̼P̼l̼ô̼n̼g̼,̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼ ̼N̼.̼T̼.̼V̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼

Q̼u̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼.̼T̼.̼V̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼a̼i̼.̼ ̼D̼o̼ ̼b̼à̼o̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼g̼ư̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼9̼-̼2̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼.̼T̼.̼V̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼.̼ ̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼ ̼N̼.̼T̼.̼V̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼n̼à̼o̼.̼

̼V̼ớ̼i̼ ̼f̼i̼l̼e̼ ̼g̼h̼i̼ ̼â̼m̼,̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼ ̼N̼.̼T̼.̼V̼ ̼m̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼.̼T̼.̼N̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼,̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼.̼ ̼D̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼.̼T̼.̼N̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼T̼.̼V̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ủ̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼.̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼.̼T̼.̼N̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼H̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼ủ̼y̼ ̼K̼o̼n̼ ̼P̼l̼ô̼n̼g̼.̼ ̼Q̼u̼a̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼K̼o̼n̼ ̼P̼l̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼ ̼ ̼N̼.̼T̼.̼V̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼

T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼H̼ô̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼ ̼N̼.̼T̼.̼N̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼e̼m̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼,̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼m̼ã̼n̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼”̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼đ̼ộ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼”̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼N̼.̼T̼.̼V̼ ̼v̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼.̼T̼.̼N̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼n̼h̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼N̼h̼o̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼Ủ̼y̼ ̼b̼a̼n̼ ̼K̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼H̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼ủ̼y̼ ̼K̼o̼n̼ ̼P̼l̼ô̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼H̼ô̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ụ̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼”̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼”̼,̼ ̼V̼K̼S̼N̼D̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼”̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼”̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼ ̼

̼D̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼đ̼ứ̼c̼ ̼l̼ố̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼m̼ự̼c̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ạ̼i̼,̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼.̼ ̼V̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼g̼â̼y̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼,̼ ̼đ̼ả̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n ̼v̼à̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼u̼y̼ ̼t̼í̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼.̼T̼.̼V̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼D̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼K̼o̼n̼ ̼P̼l̼ô̼n̼g̼.̼ ̼G̼i̼ữ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼.̼T̼.̼N̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼ ̼N̼.̼T̼.̼V̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼.̼

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ạ̼i̼
V̼ụ̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼“̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼s̼ố̼t̼ ̼r̼é̼t̼”̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼:̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ạ̼i̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼k̼ỷ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼đ̼á̼n̼g̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼K̼h̼ú̼c̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼L̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼7̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼L̼a̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼i̼ ̼L̼ă̼n̼g̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼ạ̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼)̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼â̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼b̼à̼ ̼T̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼7̼,̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼)̼ ̼k̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼a̼m̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼H̼.̼V̼.̼Q̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼G̼D̼-̼Đ̼T̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼i̼ ̼L̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼-̼T̼H̼C̼S̼ ̼x̼ã̼ ̼L̼â̼m̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼-̼T̼H̼C̼S̼ ̼M̼ỏ̼ ̼Đ̼á̼ ̼(̼đ̼ề̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼i̼ ̼L̼ă̼n̼g̼)̼.̼

̼k̼ỷ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼
B̼á̼o̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼G̼D̼-̼Đ̼T̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼i̼ ̼L̼ă̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼T̼.̼ ̼v̼à̼ ̼Q̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼G̼D̼-̼Đ̼T̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼k̼ỷ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼á̼o̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼ ̼d̼ạ̼y̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼.̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ờ̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼ỷ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼á̼o̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼T̼.̼ ̼v̼à̼ ̼Q̼.̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼1̼2̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼.̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼1̼2̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼q̼u̼y̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼,̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼,̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼,̼ ̼b̼ổ̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼â̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼ỷ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼

̼H̼ô̼m̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼K̼h̼ú̼c̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼L̼.̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼Đ̼ấ̼t̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ạ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼k̼ỷ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼m̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼á̼p̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Q̼.̼

̼”̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼T̼.̼ ̼v̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Q̼.̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼ô̼m̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼2̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ạ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼ỷ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼2̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼”̼,̼ ̼Đ̼ấ̼t̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼.

b̼à̼ ̼T̼.̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ở̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼à̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼r̼é̼t̼
C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼k̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼c̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼o̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼L̼.̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼k̼ỷ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼đ̼á̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼l̼o̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼”̼h̼o̼e̼n̼ ̼ố̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼”̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼ầ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼,̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼T̼.̼ ̼v̼à̼ ̼Q̼.̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼l̼ý̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Q̼.̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ộ̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ô̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼s̼ố̼t̼ ̼r̼é̼t̼.̼

̼”̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼b̼à̼ ̼T̼.̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ở̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼à̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼r̼é̼t̼.̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼T̼.̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼á̼n̼g̼,̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼c̼l̼i̼p̼”̼,̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Q̼.̼

b̼ắ̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼k̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼n̼a̼m̼
C̼ò̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼S̼a̼o̼s̼t̼a̼r̼,̼ ̼b̼à̼ ̼T̼.̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ự̼c̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼.̼ ̼B̼à̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼á̼p̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼”̼a̼n̼h̼ ̼h̼ù̼n̼g̼ ̼b̼à̼n̼ ̼p̼h̼í̼m̼”̼.̼

̼N̼ó̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼D̼i̼ệ̼p̼ ̼N̼ă̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼(̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼T̼P̼H̼C̼M̼)̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼L̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼a̼i̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼a̼i̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼ ̼d̼ạ̼y̼.̼

̼”̼N̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼s̼a̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼d̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼ố̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ở̼i̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ấ̼m̼,̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼h̼ù̼n̼g̼ ̼b̼à̼n̼ ̼p̼h̼í̼m̼.̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼”̼,̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼L̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼.̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼T̼.̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼T̼ò̼a̼ ̼á̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼i̼ ̼L̼ă̼n̼g̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼9̼/̼4̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼.̼

C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼
T̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼.̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼5̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼à̼ ̼ấ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼r̼a̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼.̼

̼T̼h̼ầ̼y̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼”̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼s̼ố̼t̼ ̼r̼é̼t̼”̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼ô̼m̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼:̼ ̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼

̼”̼Ô̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼s̼ố̼t̼ ̼g̼ì̼.̼.̼.̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Q̼.̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼.̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼7̼,̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼i̼ ̼L̼ă̼n̼g̼)̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Q̼.̼ ̼(̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼-̼ ̼T̼H̼C̼S̼ ̼M̼ỏ̼ ̼Đ̼á̼)̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼2̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼á̼p̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼k̼ỷ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼á̼o̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼2̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Q̼.̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼â̼u̼,̼ ̼d̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼ ̼T̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼ ̼L̼ạ̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼ỗ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Q̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ộ̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼’̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼n̼ô̼n̼ ̼t̼r̼ô̼n̼ ̼t̼h̼á̼o̼’̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼s̼ố̼t̼ ̼r̼é̼t̼

Ả̼n̼h̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼m̼à̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼
C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Q̼.̼ ̼g̼i̼ã̼i̼ ̼b̼à̼y̼:̼ ̼”̼B̼à̼ ̼T̼.̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ở̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼à̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼r̼é̼t̼.̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼T̼.̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼á̼n̼g̼,̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼c̼l̼i̼p̼”̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼ố̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Q̼.̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼K̼.̼V̼.̼L̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼.̼

̼”̼Ô̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼s̼ố̼t̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼(̼v̼ợ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼.̼)̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼ậ̼y̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼ ̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ấ̼y̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Q̼.̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼x̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼u̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼ậ̼t̼ ̼t̼ự̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼.̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼.̼

̼Ả̼n̼h̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼l̼i̼p̼
C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼.̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼9̼9̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼.̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼n̼g̼o̼á̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼.̼ ̼”̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Q̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ấ̼m̼ ̼d̼ứ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼a̼m̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼a̼n̼g̼,̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼.̼

̼”̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼2̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼a̼.̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼2̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼ỏ̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼h̼ẹ̼n̼,̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ấ̼y̼.̼ ̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ộ̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ấ̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼d̼ù̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼r̼ơ̼ ̼t̼r̼ơ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼l̼ỗ̼i̼.̼.̼.̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼.̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼c̼l̼i̼p̼.̼

About admin

Check Also

Cầu thủ Nhật Bản dẫn bóng từ sân nhà ghi bàn như Messi nhưng VAR lại đứng về phía Việt Nam

Phút 41, sau khi lấy bóng thành công ở sân nhà, Ito đi bóng ở …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.