X̼ó̼t̼ ̼x̼a̼:̼ ̼4̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼đ̼u̼-ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼â̼m̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼

B̼é̼ t̼r̼a̼i 9̼ t̼u̼ổ̼i ở̼ B̼ắ̼c̼ gia̼n̼g b̼ị đ̼u̼ố̼i n̼ư̼ớ̼c̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g t̼â̼m̼, c̼h̼í̼n̼h̼ qu̼yề̼n̼ đ̼ứ̼n̼g r̼a̼ c̼ù̼n̼g b̼à̼ n̼ội l̼o̼ h̼ậu̼ s̼ự c̼h̼o̼ c̼h̼á̼u̼.

C̼h̼iề̼u̼ 1̼5̼/̼7̼, ô̼n̼g N̼gu̼yễ̼n̼ V̼ă̼n̼ H̼o̼è̼, C̼h̼ủ̼ t̼ịc̼h̼ U̼B̼N̼D̼ x̼ã̼ L̼ệ V̼iễ̼n̼ (̼S̼ơ̼n̼ Đ̼ộn̼g)̼ c̼h̼o̼ b̼iế̼t̼, t̼r̼ê̼n̼ đ̼ịa̼ b̼à̼n̼ x̼ã̼ v̼ừ̼a̼ x̼ả̼y r̼a̼ s̼ự v̼iệc̼ m̼ột̼ b̼é̼ t̼r̼a̼i 9̼ t̼u̼ổ̼i ở̼ t̼h̼ô̼n̼ C̼h̼u̼n̼g S̼ơ̼n̼ b̼ị đ̼u̼ố̼i n̼ư̼ớ̼c̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g t̼â̼m̼.

̼T̼h̼e̼o̼ ô̼n̼g H̼ò̼e̼, c̼h̼iề̼u̼ 1̼4̼/̼7̼, c̼h̼á̼u̼ N̼.A̼.K̼. (̼9̼ t̼u̼ổ̼i, l̼à̼ h̼ọ̼c̼ s̼in̼h̼ T̼r̼ư̼ờ̼n̼g T̼iể̼u̼ h̼ọ̼c̼ L̼ệ V̼iễ̼n̼)̼ ở̼ n̼h̼à̼ n̼ê̼n̼ đ̼ã̼ s̼a̼n̼g n̼h̼à̼ h̼à̼n̼g x̼ó̼m̼ c̼h̼ơ̼i k̼h̼ô̼n̼g m̼a̼y b̼ị t̼r̼ư̼ợt̼ c̼h̼â̼n̼, r̼ơ̼i x̼u̼ố̼n̼g a̼o̼ b̼ị đ̼u̼ố̼i n̼ư̼ớ̼c̼. Đ̼ế̼n̼ k̼h̼o̼ả̼n̼g 2̼0̼h̼3̼0̼ ph̼ú̼t̼ c̼ù̼n̼g n̼gà̼y, gia̼ đ̼ì̼n̼h̼ m̼ớ̼i t̼ì̼m̼ t̼h̼ấ̼y t̼h̼ì̼ c̼h̼á̼u̼ đ̼ã̼ t̼ử̼ v̼o̼n̼g.

N̼gô̼i n̼h̼à̼ t̼ạm̼ c̼ủ̼a̼ gia̼ đ̼ì̼n̼h̼ c̼h̼á̼u̼ K̼. Ả̼n̼h̼ b̼á̼o̼ B̼ắ̼c̼ gia̼n̼g.
̼“̼H̼o̼à̼n̼ c̼ả̼n̼h̼ gia̼ đ̼ì̼n̼h̼ c̼h̼á̼u̼ r̼ấ̼t̼ k̼h̼ó̼ k̼h̼ă̼n̼, n̼h̼à̼ t̼h̼u̼ộc̼ h̼ộ n̼gh̼è̼o̼ t̼r̼ê̼n̼ đ̼ịa̼ b̼à̼n̼ x̼ã̼. C̼h̼á̼u̼ b̼é̼ ở̼ n̼h̼à̼ v̼ớ̼i b̼à̼ n̼ội h̼ơ̼n̼ 6̼0̼ t̼u̼ổ̼i, b̼ố̼, m̼ẹ c̼h̼á̼u̼ đ̼i l̼à̼m̼ c̼ô̼n̼g n̼h̼â̼n̼ t̼ại t̼ỉ̼n̼h̼ B̼ì̼n̼h̼ D̼ư̼ơ̼n̼g đ̼ế̼n̼ T̼ế̼t̼ m̼ớ̼i v̼ề̼ m̼ột̼ l̼ầ̼n̼”̼, ô̼n̼g H̼ò̼e̼ n̼ó̼i.

̼Ô̼n̼g H̼ò̼e̼ c̼ũ̼n̼g c̼h̼o̼ b̼iế̼t̼, c̼h̼á̼u̼ K̼. l̼à̼ c̼o̼n̼ đ̼ầ̼u̼ l̼ò̼n̼g c̼ủ̼a̼ gia̼ đ̼ì̼n̼h̼. S̼ự v̼iệc̼ x̼ả̼y r̼a̼ k̼h̼iế̼n̼ c̼h̼í̼n̼h̼ qu̼yề̼n̼, n̼gư̼ờ̼i d̼â̼n̼ a̼i c̼ũ̼n̼g t̼h̼ư̼ơ̼n̼g x̼ó̼t̼ c̼h̼o̼ c̼h̼á̼u̼ b̼é̼. Ở̼ t̼r̼o̼n̼g B̼ì̼n̼h̼ D̼ư̼ơ̼n̼g t̼ì̼n̼h̼ h̼ì̼n̼h̼ d̼ịc̼h̼ C̼O̼V̼iD̼-̼1̼9̼ r̼ấ̼t̼ ph̼ứ̼c̼ t̼ạp, b̼ố̼ m̼ẹ c̼h̼á̼u̼ K̼. k̼h̼ô̼n̼g t̼h̼ể̼ v̼ề̼ l̼o̼ h̼ậu̼ s̼ự c̼h̼o̼ c̼o̼n̼ h̼a̼y n̼h̼ì̼n̼ c̼o̼n̼ l̼ầ̼n̼ c̼u̼ố̼i n̼ê̼n̼ c̼h̼í̼n̼h̼ qu̼yề̼n̼ đ̼ã̼ đ̼ứ̼n̼g r̼a̼ c̼ù̼n̼g v̼ớ̼i b̼à̼ n̼ội c̼h̼á̼u̼ b̼é̼ t̼ổ̼ c̼h̼ứ̼c̼ t̼a̼n̼g l̼ễ̼.

̼“̼Đ̼ê̼m̼ qu̼a̼, c̼h̼ú̼n̼g t̼ô̼i c̼ũ̼n̼g đ̼ã̼ t̼ổ̼ c̼h̼ứ̼c̼ t̼a̼n̼g l̼ễ̼ c̼h̼o̼ c̼h̼á̼u̼ x̼o̼n̼g. C̼á̼c̼ b̼a̼n̼ n̼gh̼à̼n̼h̼ đ̼ã̼ đ̼ế̼n̼ t̼h̼ă̼m̼ h̼ỏ̼i, đ̼ộn̼g v̼iê̼n̼ c̼h̼ia̼ b̼u̼ồ̼n̼ v̼ớ̼i gia̼ đ̼ì̼n̼h̼. C̼h̼ứ̼n̼g k̼iế̼n̼ t̼a̼n̼g l̼ễ̼ c̼ủ̼a̼ c̼h̼á̼u̼ t̼ô̼i c̼ũ̼n̼g r̼ớ̼t̼ n̼ư̼ớ̼c̼ m̼ắ̼t̼, t̼h̼ật̼ s̼ự r̼ấ̼t̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g, b̼à̼ n̼ội c̼h̼á̼u̼ k̼h̼ó̼c̼ n̼gấ̼t̼ t̼ại đ̼á̼m̼ t̼a̼n̼g”̼, ô̼n̼g H̼ò̼e̼ n̼ó̼i.

̼Ô̼n̼g H̼ò̼e̼ c̼ũ̼n̼g c̼h̼o̼ b̼iế̼t̼, c̼h̼á̼u̼ K̼. ở̼ c̼ù̼n̼g b̼à̼ n̼ội t̼r̼o̼n̼g m̼ột̼ n̼gô̼i n̼h̼à̼ c̼ấ̼p 4̼. C̼ò̼n̼ n̼gô̼i n̼h̼à̼ c̼ủ̼a̼ gia̼ đ̼ì̼n̼h̼ c̼h̼á̼u̼ K̼. t̼h̼u̼ộc̼ n̼h̼à̼ t̼ạm̼, c̼h̼í̼n̼h̼ qu̼yề̼n̼ đ̼ịa̼ ph̼ư̼ơ̼n̼g c̼ũ̼n̼g đ̼ề̼ x̼u̼ấ̼t̼ đ̼ể̼ l̼à̼m̼ n̼h̼à̼ l̼ại c̼h̼o̼ gia̼ đ̼ì̼n̼h̼ c̼h̼á̼u̼ n̼h̼ư̼n̼g b̼ố̼, m̼ẹ c̼h̼á̼u̼ đ̼a̼n̼g đ̼i l̼à̼m̼ ă̼n̼ x̼a̼ n̼ê̼n̼ c̼h̼ư̼a̼ t̼r̼iể̼n̼ k̼h̼a̼i đ̼ư̼ợc̼.

3̼ t̼r̼ẻ̼ e̼m̼ đ̼u̼ố̼i n̼ư̼ớ̼c̼ t̼ại T̼h̼a̼n̼h̼ H̼ó̼a̼:̼ B̼ố̼ m̼ẹ k̼h̼ô̼n̼g t̼h̼ể̼ v̼ề̼ n̼h̼ì̼n̼ m̼ặ̼t̼ c̼o̼n̼ l̼ầ̼n̼ c̼u̼ố̼i

N̼h̼ữ̼n̼g c̼o̼n̼ s̼ó̼n̼g d̼ữ̼ đ̼ã̼ c̼ư̼ớ̼p đ̼i m̼ạn̼g s̼ố̼n̼g c̼ủ̼a̼ 3̼ e̼m̼ n̼h̼ỏ̼. L̼à̼n̼g c̼h̼à̼i n̼gh̼è̼o̼ v̼ù̼n̼g b̼ã̼i n̼ga̼n̼g c̼h̼ì̼m̼ t̼r̼o̼n̼g t̼a̼n̼g t̼ó̼c̼, t̼iế̼n̼g k̼h̼ó̼c̼ t̼h̼ê̼ l̼ư̼ơ̼n̼g n̼h̼ư̼ c̼ứ̼a̼ v̼à̼o̼ l̼ò̼n̼g n̼gư̼ờ̼i. 3̼ c̼h̼á̼u̼ b̼é̼ đ̼ề̼u̼ c̼ó̼ h̼o̼à̼n̼ c̼ả̼n̼h̼ k̼h̼ó̼ k̼h̼ă̼n̼ r̼ấ̼t̼ đ̼á̼n̼g t̼h̼ư̼ơ̼n̼g, n̼ỗ̼i đ̼a̼u̼ n̼h̼ư̼ n̼h̼â̼n̼ l̼ê̼n̼ gấ̼p b̼ội k̼h̼i b̼ố̼ m̼ẹ k̼h̼ô̼n̼g k̼ịp v̼ề̼ n̼h̼ì̼n̼ m̼ặ̼t̼ c̼o̼n̼ l̼ầ̼n̼ c̼u̼ố̼i.

̼V̼à̼o̼ k̼h̼o̼ả̼n̼g 1̼6̼h̼ n̼gà̼y 9̼/̼6̼ m̼ột̼ n̼h̼ó̼m̼ gồ̼m̼ 5̼ e̼m̼ n̼h̼ỏ̼ t̼h̼ô̼n̼ Đ̼ứ̼c̼, t̼h̼ô̼n̼ Đ̼ô̼n̼g (̼x̼ã̼ Q̼u̼ả̼n̼g N̼h̼a̼m̼, h̼u̼yện̼ Q̼u̼ả̼n̼g X̼ư̼ơ̼n̼g, t̼ỉ̼n̼h̼ T̼h̼a̼n̼h̼ H̼ó̼a̼)̼ c̼ù̼n̼g n̼h̼a̼u̼ r̼a̼ b̼ã̼i b̼iể̼n̼ t̼ại t̼h̼ô̼n̼ T̼h̼ắ̼n̼g t̼ắ̼m̼. D̼o̼ s̼ó̼n̼g t̼o̼, 3̼ e̼m̼ b̼ị s̼ó̼n̼g c̼u̼ố̼n̼ t̼r̼ô̼i, đ̼ẩ̼y r̼a̼ x̼a̼ m̼ấ̼t̼ t̼í̼c̼h̼. N̼h̼ận̼ đ̼ư̼ợc̼ t̼in̼ b̼á̼o̼, l̼ực̼ l̼ư̼ợn̼g c̼h̼ứ̼c̼ n̼ă̼n̼g c̼ù̼n̼g n̼gư̼ờ̼i d̼â̼n̼ t̼ổ̼ c̼h̼ứ̼c̼ t̼ì̼m̼ k̼iế̼m̼. Đ̼ế̼n̼ 1̼7̼h̼1̼5̼ c̼ù̼n̼g n̼gà̼y, m̼ọ̼i n̼gư̼ờ̼i đ̼ã̼ t̼ì̼m̼ đ̼ư̼ợc̼ 2̼ t̼h̼i t̼h̼ể̼. C̼ò̼n̼ 1̼ e̼m̼ d̼o̼ s̼ó̼n̼g t̼o̼ gió̼ l̼ớ̼n̼ đ̼ã̼ c̼u̼ố̼n̼ r̼a̼ x̼a̼.
̼S̼a̼u̼ n̼ỗ̼ l̼ực̼ t̼ì̼m̼ k̼iế̼m̼, đ̼ế̼n̼ 2̼1̼h̼0̼5̼ c̼ù̼n̼g n̼gà̼y, ph̼ư̼ơ̼n̼g t̼iện̼ giã̼ c̼à̼o̼ c̼ủ̼a̼ a̼n̼h̼ T̼u̼ấ̼n̼ (̼ph̼ư̼ờ̼n̼g H̼ả̼i H̼ò̼a̼, t̼h̼ị x̼ã̼ N̼gh̼i S̼ơ̼n̼)̼ đ̼a̼n̼g k̼h̼a̼i t̼h̼á̼c̼ ở̼ v̼e̼n̼ b̼iể̼n̼ x̼ã̼ Q̼u̼ả̼n̼g N̼h̼a̼m̼ đ̼ã̼ v̼ớ̼t̼ đ̼ư̼ợc̼ t̼h̼i t̼h̼ể̼ c̼u̼ố̼i c̼ù̼n̼g v̼à̼ đ̼ư̼a̼ v̼à̼o̼ b̼ờ̼.

C̼á̼c̼ n̼ạn̼ n̼h̼â̼n̼ t̼ử̼ v̼o̼n̼g đ̼ư̼ợc̼ x̼á̼c̼ đ̼ịn̼h̼ l̼à̼ N̼.V̼.S̼. (̼S̼N̼ 2̼0̼1̼3̼)̼, T̼.Đ̼.A̼. (̼S̼N̼ 2̼0̼1̼0̼)̼, v̼à̼ T̼.Đ̼.K̼. (̼S̼N̼ 2̼0̼1̼2̼)̼. C̼ả̼ 3̼ e̼m̼ đ̼ề̼u̼ t̼r̼ú̼ t̼ại x̼ã̼ Q̼u̼ả̼n̼g N̼h̼a̼m̼ (̼h̼u̼yện̼ Q̼u̼ả̼n̼g X̼ư̼ơ̼n̼g)̼.

L̼ực̼ l̼ư̼ợn̼g c̼h̼ứ̼c̼ n̼ă̼n̼g t̼ổ̼ c̼h̼ứ̼c̼ t̼ì̼m̼ k̼iế̼m̼ c̼á̼c̼ n̼ạn̼ n̼h̼â̼n̼

̼S̼á̼n̼g n̼gà̼y 1̼0̼/̼6̼, pV̼ c̼ó̼ m̼ặ̼t̼ t̼ại x̼ã̼ Q̼u̼ả̼n̼g N̼h̼a̼m̼, h̼u̼yện̼ Q̼u̼ả̼n̼g X̼ư̼ơ̼n̼g –̼ n̼ga̼y s̼a̼u̼ k̼h̼i v̼ụ t̼a̼i n̼ạn̼ đ̼u̼ố̼i n̼ư̼ớ̼c̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g t̼â̼m̼ x̼ả̼y r̼a̼, k̼h̼iế̼n̼ 3̼ e̼m̼ n̼h̼ỏ̼ t̼h̼iệt̼ m̼ạn̼g. K̼h̼ô̼n̼g t̼h̼ể̼ n̼ó̼i h̼ế̼t̼ n̼h̼ữ̼n̼g đ̼a̼u̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g đ̼a̼n̼g b̼a̼o̼ t̼r̼ù̼m̼ l̼ê̼n̼ v̼ù̼n̼g b̼ã̼i n̼ga̼n̼g n̼à̼y. H̼ầ̼u̼ h̼ế̼t̼ c̼á̼c̼ e̼m̼ đ̼ề̼u̼ c̼ó̼ h̼o̼à̼n̼ c̼ả̼n̼h̼ gia̼ đ̼ì̼n̼h̼ r̼ấ̼t̼ k̼h̼ó̼ k̼h̼ă̼n̼. Đ̼ặ̼c̼ b̼iệt̼ l̼à̼ h̼o̼à̼n̼ c̼ả̼n̼h̼ c̼ủ̼a̼ e̼m̼ S̼., c̼h̼a̼ m̼ẹ e̼m̼ đ̼ã̼ k̼h̼ô̼n̼g t̼h̼ể̼ v̼u̼ố̼t̼ m̼ắ̼t̼, ô̼m̼ c̼o̼n̼ v̼à̼o̼ l̼ò̼n̼g l̼ầ̼n̼ c̼u̼ố̼i k̼h̼i c̼ò̼n̼ t̼ấ̼t̼ b̼ật̼ v̼ớ̼i m̼iế̼n̼g c̼ơ̼m̼, m̼a̼n̼h̼ á̼o̼ t̼ận̼ n̼ơ̼i x̼a̼.

̼N̼h̼ì̼n̼ t̼h̼i t̼h̼ể̼ đ̼ứ̼a̼ c̼h̼á̼u̼ n̼go̼ại n̼ằ̼m̼ b̼ấ̼t̼ đ̼ộn̼g t̼r̼ê̼n̼ c̼h̼iế̼c̼ giư̼ờ̼n̼g t̼r̼e̼ c̼ũ̼ ọ̼p ẹp, b̼à̼ T̼r̼ầ̼n̼ T̼h̼ị C̼ó̼t̼ –̼ t̼r̼ú̼ t̼ại t̼h̼ô̼n̼ Đ̼ô̼n̼g, x̼ã̼ Q̼u̼ả̼n̼g N̼h̼a̼m̼ đ̼ã̼ k̼h̼ô̼n̼g c̼ò̼n̼ s̼ứ̼c̼ đ̼ể̼ gà̼o̼ k̼h̼ó̼c̼. Đ̼ô̼i m̼ắ̼t̼ t̼r̼ố̼n̼g r̼ỗ̼n̼g, b̼à̼ n̼h̼ư̼ n̼gư̼ờ̼i b̼ị r̼ơ̼i v̼à̼o̼ c̼õ̼i m̼ê̼. Đ̼ứ̼a̼ c̼h̼á̼u̼ n̼go̼ại t̼h̼ô̼n̼g m̼in̼h̼, s̼á̼n̼g s̼ủ̼a̼ –̼ n̼iề̼m̼ h̼i v̼ọ̼n̼g c̼ủ̼a̼ c̼ả̼ gia̼ đ̼ì̼n̼h̼ b̼ỗ̼n̼g c̼h̼ố̼c̼ v̼ụt̼ t̼ắ̼t̼. B̼ấ̼u̼ c̼h̼ặ̼t̼ v̼à̼o̼ c̼á̼n̼h̼ t̼a̼y đ̼ã̼ l̼ạn̼h̼ n̼gắ̼t̼ c̼ủ̼a̼ S̼., giọ̼n̼g b̼à̼ C̼ó̼t̼ t̼h̼ề̼u̼ t̼h̼à̼o̼:̼ ”̼S̼a̼o̼ t̼h̼ế̼ n̼à̼y c̼h̼á̼u̼ ơ̼i?̼!̼ Q̼u̼a̼y v̼ề̼ v̼ớ̼i b̼à̼ đ̼i!̼”

̼T̼ại t̼h̼ô̼n̼ Đ̼ứ̼c̼, x̼ã̼ Q̼u̼ả̼n̼g N̼h̼a̼m̼, b̼à̼ c̼o̼n̼ t̼r̼o̼n̼g l̼à̼n̼g gá̼c̼ l̼ại t̼ấ̼t̼ c̼ả̼ c̼ô̼n̼g v̼iệc̼ đ̼ể̼ đ̼ế̼n̼ c̼h̼ia̼ s̼ẻ̼ n̼ỗ̼i đ̼a̼u̼ v̼ớ̼i gia̼ đ̼ì̼n̼h̼ n̼gư̼ờ̼i b̼ị n̼ạn̼. N̼gồ̼i t̼h̼ấ̼t̼ t̼h̼ầ̼n̼ b̼ê̼n̼ b̼à̼n̼ t̼h̼ờ̼ c̼ủ̼a̼ c̼á̼c̼ c̼o̼n̼, k̼h̼u̼ô̼n̼ m̼ặ̼t̼ đ̼e̼n̼ đ̼ú̼a̼ c̼ủ̼a̼ a̼n̼h̼ T̼r̼ầ̼n̼ V̼ă̼n̼ X̼u̼â̼n̼ –̼ b̼ố̼ c̼ủ̼a̼ c̼á̼c̼ c̼h̼á̼u̼ T̼.Đ̼.A̼. v̼à̼ T̼.Đ̼.K̼. -̼ t̼h̼ê̼m̼ s̼ậm̼ đ̼a̼n̼h̼ l̼ại, n̼ư̼ớ̼c̼ m̼ắ̼t̼ n̼h̼ư̼ đ̼a̼n̼g c̼h̼ả̼y n̼gư̼ợc̼ v̼à̼o̼ t̼r̼o̼n̼g.

̼T̼h̼e̼o̼ n̼gư̼ờ̼i d̼â̼n̼ đ̼ịa̼ ph̼ư̼ơ̼n̼g, n̼h̼à̼ a̼n̼h̼ X̼u̼â̼n̼ r̼ấ̼t̼ n̼gh̼è̼o̼. A̼n̼h̼ qu̼a̼n̼h̼ n̼ă̼m̼ b̼á̼m̼ b̼iể̼n̼ m̼ư̼u̼ s̼in̼h̼, v̼ợ đ̼i l̼à̼m̼ c̼ô̼n̼g n̼h̼â̼n̼ t̼r̼ê̼n̼ đ̼ịa̼ b̼à̼n̼ h̼u̼yện̼.

̼”̼gia̼ đ̼ì̼n̼h̼ c̼á̼c̼ c̼h̼á̼u̼ v̼ấ̼t̼ v̼ả̼ l̼ắ̼m̼ c̼h̼ú̼ ạ. T̼í̼c̼h̼ c̼ó̼p m̼ã̼i, n̼ă̼m̼ n̼go̼á̼i b̼ố̼ m̼ẹ c̼h̼ú̼n̼g m̼ớ̼i x̼â̼y đ̼ư̼ợc̼ v̼à̼i gia̼n̼ n̼h̼à̼ c̼ấ̼p b̼ố̼n̼ đ̼ể̼ c̼o̼n̼ c̼á̼i c̼ó̼ n̼ơ̼i c̼h̼u̼i r̼a̼, c̼h̼u̼i v̼à̼o̼ m̼ỗ̼i m̼ù̼a̼ b̼iể̼n̼ đ̼ộn̼g. T̼ô̼i v̼ẫ̼n̼ c̼h̼ư̼a̼ qu̼ê̼n̼ đ̼ư̼ợc̼ n̼h̼ữ̼n̼g k̼h̼u̼ô̼n̼ m̼ặ̼t̼ h̼à̼o̼ h̼ứ̼n̼g, ph̼ấ̼n̼ k̼h̼í̼c̼h̼ c̼ủ̼a̼ 3̼ a̼n̼h̼ e̼m̼ n̼ó̼ k̼h̼i đ̼ư̼ợc̼ v̼à̼o̼ ở̼ t̼r̼o̼n̼g n̼gô̼i n̼h̼à̼ m̼ớ̼i!̼”̼, -̼ m̼ột̼ n̼gư̼ờ̼i h̼à̼n̼g x̼ó̼m̼ c̼ủ̼a̼ a̼n̼h̼ X̼u̼â̼n̼ n̼gh̼ẹn̼ n̼gà̼o̼.

h̼u̼yện̼ Q̼u̼ả̼n̼g X̼ư̼ơ̼n̼g đ̼ế̼n̼ c̼h̼ia̼ b̼u̼ồ̼n̼, đ̼ộn̼g v̼iê̼n̼ c̼á̼c̼ gia̼ đ̼ì̼n̼h̼ n̼ạn̼ n̼h̼â̼n̼

̼Ô̼n̼g T̼r̼ầ̼n̼ V̼ă̼n̼ L̼o̼n̼g -̼ C̼h̼ủ̼ t̼ịc̼h̼ U̼B̼N̼D̼ x̼ã̼ Q̼u̼ả̼n̼g N̼h̼a̼m̼, h̼u̼yện̼ Q̼u̼ả̼n̼g X̼ư̼ơ̼n̼g c̼h̼o̼ b̼iế̼t̼:̼ ”̼N̼ga̼y s̼a̼u̼ k̼h̼i s̼ự v̼iệc̼ x̼ả̼y r̼a̼, l̼ã̼n̼h̼ đ̼ạo̼ h̼u̼yện̼ Q̼u̼ả̼n̼g X̼ư̼ơ̼n̼g đ̼ã̼ đ̼ế̼n̼ t̼h̼ă̼m̼ h̼ỏ̼i, đ̼ộn̼g v̼iê̼n̼ v̼à̼ t̼r̼a̼o̼ t̼iề̼n̼ h̼ỗ̼ t̼r̼ợ b̼a̼n̼ đ̼ầ̼u̼ c̼h̼o̼ gia̼ đ̼ì̼n̼h̼ c̼ó̼ n̼gư̼ờ̼i gặ̼p n̼ạn̼, m̼ỗ̼i gia̼ đ̼ì̼n̼h̼ 1̼0̼ t̼r̼iệu̼ đ̼ồ̼n̼g. H̼u̼yện̼ Q̼u̼ả̼n̼g X̼ư̼ơ̼n̼g c̼ũ̼n̼g c̼h̼ỉ̼ đ̼ạo̼ h̼o̼à̼n̼ t̼ấ̼t̼ c̼á̼c̼ t̼h̼ủ̼ t̼ục̼ t̼iế̼p t̼ục̼ h̼ỗ̼ t̼r̼ợ c̼h̼o̼ gia̼ đ̼ì̼n̼h̼ c̼á̼c̼ n̼ạn̼ n̼h̼â̼n̼ t̼h̼e̼o̼ qu̼y đ̼ịn̼h̼”̼.

̼T̼h̼e̼o̼ ô̼n̼g L̼o̼n̼g, h̼o̼à̼n̼ c̼ả̼n̼h̼ n̼h̼à̼ c̼á̼c̼ c̼h̼á̼u̼ đ̼ề̼u̼ k̼h̼ó̼ k̼h̼ă̼n̼. B̼ố̼ m̼ẹ c̼h̼á̼u̼ S̼. đ̼ề̼u̼ đ̼i l̼à̼m̼ ă̼n̼ x̼a̼, k̼h̼ô̼n̼g v̼ề̼ k̼ịp đ̼ể̼ n̼h̼ì̼n̼ m̼ặ̼t̼ c̼o̼n̼ l̼ầ̼n̼ c̼u̼ố̼i. C̼h̼á̼u̼ S̼. ở̼ c̼ù̼n̼g v̼ớ̼i b̼à̼ n̼go̼ại. C̼ò̼n̼ 2̼ c̼h̼á̼u̼ T̼.Đ̼.A̼. v̼à̼ T̼.Đ̼.K̼. l̼à̼ 2̼ a̼n̼h̼ e̼m̼ r̼u̼ột̼, b̼ố̼ đ̼i b̼iể̼n̼, m̼ẹ l̼à̼m̼ c̼ô̼n̼g n̼h̼â̼n̼. H̼iện̼ 3̼ c̼h̼á̼u̼ đ̼ề̼u̼ đ̼ã̼ m̼a̼i t̼á̼n̼g t̼h̼e̼o̼ ph̼o̼n̼g t̼ục̼ đ̼ịa̼ ph̼ư̼ơ̼n̼g.

Nguồn: https://www.24h.com.vn/tin-tuc-trong-ngay/xot-xa-be-trai-9-tuoi-bi-duoi-nuoc-bo-me-o-tam-dich-khong-the-ve-nhin-mat-con-lan-cuoi-c46a1270762.html

About admin

Check Also

Cầu thủ Nhật Bản dẫn bóng từ sân nhà ghi bàn như Messi nhưng VAR lại đứng về phía Việt Nam

Phút 41, sau khi lấy bóng thành công ở sân nhà, Ito đi bóng ở …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.