C̼h̼â̼n̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼k̼ẻ̼ ̼c̼ứ̼ ̼v̼à̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼é̼p̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼12 ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼‘̼g̼i̼ở̼ ̼t̼r̼ò̼’̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼a̼i̼

C̼h̼â̼n̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼k̼ẻ̼ ̼c̼ứ̼ ̼v̼à̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼é̼p̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼12 ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼‘̼g̼i̼ở̼ ̼t̼r̼ò̼’̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼a̼i̼

S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼12 ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼a̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼é̼p̼ ̼q̼u̼.̼a̼n̼ ̼h̼.̼ệ̼ ̼t̼ì̼.̼n̼h̼ ̼d̼.̼ụ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼b̼.̼é̼ ̼v̼ề̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼.̼

B̼ù̼i̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼Ả̼N̼H̼:̼ ̼X̼U̼Â̼N̼ ̼P̼H̼Ú̼C̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼4̼.̼1̼1̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Đ̼ẳ̼n̼g̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼(̼H̼.̼L̼o̼n̼g̼ ̼H̼ồ̼,̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼)̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼H̼.̼L̼o̼n̼g̼ ̼H̼ồ̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼(̼4̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼x̼ã̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼H̼.̼L̼o̼n̼g̼ ̼H̼ồ̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼.̼â̼m̼ ̼h̼.̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼.̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼.̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼.̼á̼i̼ ̼10 ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼N̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼1̼0̼.̼1̼1̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼H̼.̼L̼o̼n̼g̼ ̼H̼ồ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼é̼p̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼.̼

̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼8̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ư̼ỡ̼.̼n̼g̼ ̼h̼i̼.̼ế̼p̼ ̼c̼.̼o̼n̼ ̼g̼.̼á̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼8̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ứ̼ ̼2̼ ̼–̼ ̼3̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼đ̼.̼ồ̼i̼ ̼b̼.̼ạ̼i̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼8̼.̼1̼1̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼.̼é̼ ̼g̼.̼á̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Vĩ̼n̼h̼ ̼c̼h̼.̼ử̼i̼ ̼b̼.̼ớ̼i̼.̼ ̼B̼.̼é̼ ̼g̼.̼á̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼.̼

]

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼C̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼0̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼“̼v̼ợ̼”̼ ̼m̼ớ̼i̼.̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼.̼á̼i̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼u̼ê̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼.̼

̼T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼N̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼P̼.̼ ̼(̼3̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼b̼.̼é̼ ̼g̼.̼á̼i̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼1̼.̼1̼1̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼à̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼;̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼b̼.̼é̼ ̼đ̼i̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼

 

About admin

Check Also

Cầu thủ Nhật Bản dẫn bóng từ sân nhà ghi bàn như Messi nhưng VAR lại đứng về phía Việt Nam

Phút 41, sau khi lấy bóng thành công ở sân nhà, Ito đi bóng ở …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.